Hafradals stenar

Hafradals stenar

På Hafradalsängen 1,5 mil söder om kristianstad, har jag efter ett utmärkt källmaterial från Lantmäteriet
studerat konturerna och resterna av Raä fastighet 1:5, fornlämning 12:1 i Everöds socken.

Min forskning påvisar att den ursprungliga, närmast fyrsidiga stenformationen fram till år 1828 har varit
helt intakt och bestått av ett hundra-tal resta stenar. Den södra sidan av anläggningen har varit 58 meter
lång och bestått av ett 40-tal stenar vars astronomiska riktlinje har haft en liknande funktion som många
andra förhistoriska monument världen över.

Av den förstörda stenformationen kvarstår i dag endast sju stenar var av 4 är kvar i de ursprungliga slutän
darna i längdriktningen sydost och nordväst. Dessa få men för dokumentationen oerhört betydelsefulla
stenar räcker mer än väl för konstaterandet att de i en avlägsen forntid placerats där för att markera solens
upp- och nedgångar vid tiden för vintersolstånd och sommarsolstånd. De båda astronomiska
håll-tidspunkterna under solåret, då solen står som lägst och högst på himmelen.

Frågan är då var alla de andra stenarna i Raä 12:1 tagit vägen? Ingen vet säkert, eller vill i dag kännas vid
vad som hänt med dem! Vad som däremot står helt klart är att det på Lantmäteriets kartor från år 1759
och år 1828 finns två stora fyrsidiga fornlämningar noggrant dokumenterade på området.

Under den nuvarande uppbygnaden av hemsidan hänvisar jag till min fältrapport. (se nedan)

Hemsidan är för närvarande under uppbyggnad och kommer undan för undan att uppdateras under de närmaste månaderna.

För mer informtion
Ring: 040-545294 allt 0730-644693.
Bob G Lind fristående forskare boblind50@gmail.com

Fältrapporten beträffande forskningsarbetet kan läsas i nedanstående dokument.
Hafradals stenar.pdf (4.5 Mb)

Hafradals stenar i flygsand 1759, brev till Länsantikvarie Thomas Romberg.
Pressrelease_Hafradal.pdf (2 Mb)

Tony Björk, Regionmuseét Kristianstad svamlar om våra kulturarv.
Kristianstadsbladet_fria_ord.pdf (70 Kb)

 

free counter